Besa Digital

Handelsbetingelser

 Handelsbetingelser

Disse Leveringsbetingelser definerer de nærmere vilkår og betingelser for Besa digital levering af ydelser til sine kunder (herefter kaldet “Kunden”). De er en integreret del af den endelige kontrakt (herefter kaldet “Kontrakten”) mellem Besa digital ApS og Kunden samt eventuelle tillægsaftaler.

 1. Kontraktens Indgåelse: Kontrakten mellem Besa digital og Kunden vil kun blive indgået, når begge parter har underskrevet Kontrakten. Eventuelle tillægsaftaler skal være skriftlige og afgøres i en separat skriftlig aftale mellem parterne, og skal ikke blive inkluderet i Kontrakten.
 2. Hjemmesider og Webshop: Før hjemmesiden bliver online på Kundens domæne, vil Besa digital sende Kunden et link til en testside. Kunden vil have 10 arbejdsdage til at foretage eventuelle rettelser. Når testsiden er godkendt af Kunden, eller den 10 dages korrekturperiode er udløbet, vil Besa digital begynde processen med at overføre kundens domæne til Besa digitals servere, medmindre Kunden på grund af administrativ praksis eller lignende hoster hjemmesiden selv. Der kan forekomme kortvarige driftsforstyrrelser eller nedetider i en periode på op til 72 timer. Af sikkerhedsmæssige årsager vil Besa digital ikke give Kunden direkte adgang til følgende: FTP-server, database, kontrolpanel, mailserver, eller administrativ adgang til hjemmesiden, herunder plug-ins. Kunden skal selv opsige eventuelle eksisterende webhoteller o.lign. Årlige DK-Hostmaster gebyrer skal betales og fornyes af Kunden, medmindre andet er aftalt i Kontrakten eller Tillægsaftalen.
 3. Hjemmesideaftalen: Hjemmesideaftalen inkluderer følgende services: CMS-hjemmeside med mulighed for at redigere eksisterende indhold og oprette op til 12 sider. Hjemmesideaftalen omfatter også support til hjemmesiden.
 4. Kundens Medvirken: Kunden er forpligtet til at sikre, at Besa digital modtager alle de nødvendige oplysninger, så de omfattede produkter i Kontrakten og eventuelle Tillægsaftaler kan leveres. Kunden skal f.eks. levere kildekode, tekster og designmateriale.
 5. Fakturering: Fakturering vil finde sted, når det af Kontrakten og Tillægsaftalen omfattede arbejde begynder, medmindre andet er skriftligt aftalt. Fakturering af hjemmesideaftalen vil finde sted senest 30 dage efter indgåelsen af aftalen, medmindre risiko- og kreditvurdering af en tredjepart anbefaler andet. Fakturaen forfalder pr. fakturadato, og betaling skal ske senest 10 dage efter fakturadato. Ved overskridelse af betalingsfristen vil sagen blive videregivet til en tredjepart for efterlevelse af relevant lovgivning omkring rykkerprocedurer og inkassoservice. Manglende betaling vil blive betragtet som en misligholdelse af Kontrakten og Tillægsaftalen, hvilket vil gøre Besa digital berettiget til at ophæve aftalerne uden at være erstatningsansvarlig. I tilfælde af en sådan ophævelse vil Besa digital i det samme fakturere den resterende bindende periode, samt eventuelle prisnedslag, der var aftalt på mødet med rådgiveren fra Besa digital. Hvis kunden flytter eller ændrer DNS-indstillingerne, så den hjemmesideløsning, som Besa digital arbejder på, ikke længere er online, vil det blive betragtet som en opsigelse fra kundens side, da det vil gøre det arbejde, som Besa digital skal levere i henhold til marketingstrategien, umuligt.
 6. Abonnementsaftale og Hosting Kunden: Kunden som har indgået en Kontrakt eller Tillægsaftale om Besa digital’s abonnementsprodukt, vil opleve automatisk forlængelse af deres Abonnementsaftale i perioder på 12 til 72 måneder, efter udløbet af den nuværende periode, såfremt denne ikke bliver opsagt i overensstemmelse med pkt. 12 i Kontrakten/Tillægsaftalen. Fakturering af Abonnementsaftalen vil ske forud for hver 12-måneders periode, medmindre der er skriftligt aftalt andet.
 7. Søgemaskineoptimering (SEO): Besa digital kan ikke garantere bestemte placeringer på Google i forbindelse med indgåelse af en aftale om søgemaskineoptimering.
 8. Virksomhedssider på sociale medier SOME: Kunde er den eneste ansvarlige part for at håndtere alle former for kommunikation på og via deres firmasider på sociale medier. Kunden ejer selv firmasiderne, men enhver specialprogrammering og apps skabt af Besa digital vil blive lukket ved udløb af abonnementsaftalen, i tilfælde af at kunden opsiger aftalen. Kunden har også det fulde ansvar for at rapportere relevante oplysninger til Skat i forbindelse med spilafgift.
 9. Hemmeligholdelse: Med mindre der er indgået en særskilt aftale, er Besa digital berettiget til at anvende produkter, der er udviklet af dem og omfattet af denne kontrakt og eventuelle tillægsaftaler, uden betaling i forbindelse med salgs- og markedsføringsmateriale.
 10. Ansvar: Besa digital påtager sig ingen form for ansvar for Kundens datatab, indirekte tab, eller følgeskader. Desuden fralægger Besa digital sig ethvert ansvar i tilfælde, der anses for at være force majeure-lignende, såsom strejker, brande, naturkatastrofer, afbrydelser eller svigt i energiforsyning og/eller kommunikationssystemer. Besa digital fralægger sig ethvert ansvar for eventuel negativ omtale på Kundens profil på sociale medier. Desuden fralægger Besa digital sig ethvert ansvar, hvis Kundens website skulle miste placering i Google, på grund af ændringer i Googles søgerangering, eller hvis Kundens websites rangering falder på grund af straf fra Google. Kunden er alene ansvarlig for at sikre, at domænenavn og webhotellets indhold ikke krænker 3. parts varemærker og/eller rettigheder, samt for rigtigheden af SEO-tekster, der publiceres på Kundens hjemmeside. Kunden er også alene ansvarlig for at kontrollere, at korrekte kontaktoplysninger er angivet på Kundens hjemmeside og profiler på sociale medier, og at funktionaliteten af eventuelle kontaktformularer er i overensstemmelse med Kundens ønsker. Besa-digital forbeholder sig ret til driftsforstyrrelser i kortere eller længere perioder i forbindelse med vedligeholdelse og opdatering af IT-systemer, og kan ikke holdes ansvarlig for driftstop eller tab af data hos 3. partsleverandører (inklusiv webhotel). Besa digital har ret til, uden at bære ansvar for tab eller skade, at redegøre for Kundens domæne ved indgåelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn, fralægger Besa digital sig ansvar for tab eller skade, og Besa digital yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på Kundens egen mailserver. Såfremt der ikke er angivet andet, hostes mailserver af Besa digital. Gamle e-mails overføres ikke til Besa digital’s servere. Hvis dette ønskes, vil der blive indhentet et tilbud på dette. Hvis mailkonti hostes af Kunden, skal Besa-digital informeres om nødvendige DNS-oplysninger.
 11. Information om indsamling af data i forbindelse med GDPR:  I forbindelse med aftaler, du indgår med Besa digital ApS, beder vi om at give dit navn, virksomhedsnavn, virksomhedsadresse, CVR-nummer, telefonnummer og e-mailadresse. Det kan også være nødvendigt at indsamle andre oplysninger såsom DK-Hostmaster login/adgangskode, e-mail login og andre konti med personlige oplysninger for at kunne opfylde aftalen. Disse oplysninger bruges kun til behandling af din ordre og opbevares i løbet af aftalens varighed. Som registreret kunde har du ret til at få adgang til, gøre indsigelse mod brugen af, rette og slette oplysninger, som vi opbevarer om dig, samt få dem udleveret i digital form. Brugen af Besa digital ApS’ services er på eget ansvar. I henhold til GDPR står Besa digital ApS for behandling af dine oplysninger og sikkerheden af dem, som beskrevet i databehandleraftalen og privatlivspolitikken. Det er dit ansvar at informere Besa digital ApS om eventuel behandling af følsomme personoplysninger, hvorefter Besa digital ApS vil sende en tillægsaftale vedrørende behandlingen af disse oplysninger. Besa digital ApS har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at din online løsning opfylder kravene i den nye datalovgivning, men da ejerskabet af din hjemmeside og online løsning tilhører dig, er Besa digital ApS ikke ansvarlig for eventuelle overtrædelser af persondatalovgivningen i forbindelse med GDPR. Disse vilkår og ansvarsfraskrivelser gælder uanset om Besa digital ApS måtte have handlet uagtsomt.
 12. Opsigelse af Abonnement: Abonnementsaftalen er forpligtende for en periode på mellem 12 til 72 måneder (”Den bindende periode”), afhængig af den abonnementsperiode, der er valgt af kunden. Hvis abonnementsaftalen ikke opsiges med mindst tre måneders varsel inden udløbet af den bindende periode på mellem 12 til 72 måneder, vil den automatisk forlænges med endnu 12 til 72 måneder. Opsigelse af abonnementsaftalen skal ske skriftligt, herunder via e-mail, til bogholderi@besadigital.dk og kan ikke opsiges via andre e-mailadresser i forbindelse med Besa digital ApS. Eventuelle forudbetalinger vil ikke blive refunderet. Når kunden opsiger abonnementsaftalen, vil dette betragtes som en misligholdelse af aftalen, hvorfor Besa digital ApS vil fakturere den resterende del af den bindende periode straks efter opsigelse. Ved tidlig opsigelse af abonnementsaftalen, vil eventuelle rabatter blive opgjort, og kunden vil få en faktura med en betalingsfrist på 10 dage. Kunden har mulighed for at flytte sin hjemmeside i samarbejde med Besa digital ApS. Prisen for en sådan flytning er 3995,- inkl. moms, og dette kan kun udføres af Besa digital ApS selv. Hvis kunden flytter eller ændrer DNS-indstillingerne, således at hjemmesideløsningen, som Besa digital ApS arbejder på, ikke længere er online, vil dette betragtes som en opsigelse fra kundens side, da dette vil hindre det arbejde, som Besa digital ApS skal udføre i henhold til markedsføringsstrategien.
 13. Rettigheder: Besa digital har ejendomsret og immaterialret til resultatet af Kontrakten og eventuelle tillægsaftaler, herunder tekster, billeder, video, domæner, og hjemmesidedesigns. Kunden vil opnå en brugsret til disse elementer, når betalingen, jf. punkt 5, er gennemført. Når aftaleperioden udløber, vil kunden først opnå retten til resultatet af kontrakten, når hele aftaleperioden er betalt. Hvis Besa digital har brugt grafik fra en tredjeparts leverandør (f.eks. stock.adobe.com), vil kunden miste retten til denne grafik, når aftalen ophører.
 14. Justering af Kontrakt, Tillægsaftale og/eller Leveringsbetingelser: Besa digital forbeholder sig retten til årligt at justere priserne angivet i Kontrakt og Tillægsaftale i henhold til udviklingen i nettoprisindekset. Besa digital kan med en varsel på 1 måned ændre Kontrakt, Tillægsaftale og Leveringsbetingelserne ved hjælp af e-mail eller brev til den e-mailadresse eller postadresse, der er oplyst i Kontrakten. I dette tilfælde kan kunden skriftligt opsige Kontrakt og Tillægsaftale inden ikrafttrædelsen af de nye aftalebetingelser, bortset fra i tilfælde af prisstigninger. Kundens opsigelse skal være modtaget senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalebetingelser. Ændringer, der er til fordel for kunden, kan foretages uden forudgående varsel. Uanset ovenstående kan Besa digital opsige tilbuddet om webhotel med en varsel på 3 måneder til udgangen af en måned, og kan overdrage den tekniske drift af hosting til en 3. part, så længe dette sker uden væsentlige forringelser for kunden.
 15. Betalingens forsinkelse: Hvis der opstår en forsinkelse med betalingen, forbeholder Besa digital sig retten til at lukke for adgangen til alle ydelser, der er omfattet af kundens aftale med Besa digital, inklusive webhotel, hjemmeside, markedsføringsydelser og e-mail administrasjonsmodul, indtil det skyldige beløb er fuldstændigt betalt.
 16. Juridisk valg og domstol: Enhver tvist, der opstår i forbindelse med Kontrakten, Tillægsaftalen og Leveringsbetingelserne mellem parterne, skal føres for Københavns Byret, og afgøres i henhold til dansk lov.
 17. Brug af eksterne samarbejdspartnere: Besa digital kan til enhver tid bruge eksterne samarbejdspartnere til levering af de aftalte timer til kunden. Når der bruges eksterne partnere til leverancer, kan vi ikke måle det op i faktiske timer. Derfor vil vi estimere den brugte tid baseret på vores interne estimater for, hvor lang tid vores forskellige ydelser tager. Disse estimater er de samme, vi bruger, når vi udfører analyser for vores kunder.